Sökning: "Konceptualiseringssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Konceptualiseringssystem.

  1. 1. Människo- och Samhällskroppen : En experimentell isomorfianalys över psykofysiologisk och sociologisk konceptualisering av informationsprocesser

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

    Författare :Ricardo Fiallo Kaminski; [2012]
    Nyckelord :Psykofysiologi; Sociologi; Informationsprocess; Orienteringsreaktionen; Sociala Rörelser; Experimentell Isomorfianalys; Epistemologi; Spatial orientering; Konceptualiseringssystem; Människa; Teknik; utveckling;

    Sammanfattning : This thesis examines how two different scientific fields, psychophysiology and sociology, conceptualize “information processes” – in the human brain on one hand, and in society on the other. The information process in human is represented by the orienting reflex with Eugene N. Sokolov as theoretic representative. LÄS MER