Sökning: "Koncernledning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Koncernledning.

 1. 1. Hur risker betraktas och beaktas av män och kvinnor i styrelser och koncernledning i fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessika Jonsson; Tina Edwall; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi gjort en studie på hur män och kvinnor betraktar och beaktar risker i styrelser och koncernledning i svenska och norska fastighetsbolag. Vi har genomfört intervjuer riktade till beslutsfattande personer i utvalda svenska och norska fastighetsbolag. LÄS MER

 2. 2. Budgetanvändning i en koncern - utifrån tre nivåer : En fallstudie av en koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sandra Nouvel; Sofia Rolfhamre; [2015]
  Nyckelord :Budget; Ekonomistyrning; Koncern; Formella styrmedel; Koncernledning; Dotterbolag; Avdelning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en förklaring för hur en koncern använder budget för styrning och uppföljning samt varför arbetet sker på detta sätt och vilka motiv som finns för detta arbete. Studien ska ge förståelse för hur detta sker på olika nivåer inom en koncern. LÄS MER

 3. 3. Effekter av en stark VD : En undersökning om sambandet mellan en stark verkställande direktör och företagets resultat.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Olofsson; Fredrika Klimczak; [2015]
  Nyckelord :Finance; Large Cap; CEO; Compensation; market capitalization; Finansiering; Large Cap; VD; ersättning; marknadsvärde;

  Sammanfattning : I denna studie lyfter vi fram VD relativa ersättning i förhållande till resterande koncernledning. Studiens syfte är att analysera effekterna av en stark VD genom att undersöka sambandet mellan VD:s andel ersättning och företagets resultat vad gäller värde och lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Management Fee – koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Zenk; [2014]
  Nyckelord :korrigeringsregeln; internprissättning; management fee; Transfer Pricing; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Management Fee, the billing of Management costs within an organization, is a part of the Transfer Pricing doctrine. Transfer Pricing has grown to become one of the most important parts of the global trade in the world today. LÄS MER

 5. 5. Lönegapen på Large Cap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hienh Phu; Johan Marktorp; Erika Englöv; [2010]
  Nyckelord :Lönegap; Ersättning; VD; Koncernledning; Övriga anställda; OMX Stockholm Large Cap; Omsättning; Medelantal anställda; ROA och Aktieavkastning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de företagsspecifika variabler vi inkluderar kan förklara lönegapen för Sveriges största publika företag. Ett ytterligare syfte är att kartlägga hur lönegapen mellan VD och koncernledning relativt övriga anställda skiljer sig åt mellan de största noterade företagen i Sverige. LÄS MER