Sökning: "Konfessionell inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Konfessionell inriktning.

 1. 1. "Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola" - Om möjligheten att förbjuda religiösa friskolor i ljuset av Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Magntorn; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; Europakonventionen; EKMR; religiösa friskolor; konfessionella inslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att det från politiskt håll finns en vilja att förbjuda eller begränsa förekomsten av friskolor med konfessionell inriktning råder det osäkerhet om hur en sådan lösning förhåller sig till Europakonventionen. Med en rättsdogmatisk metod ämnar denna uppsats besvara huruvida Sverige kan förbjuda konfessionella huvudmän eller på annat sätt kräva att skolväsendet ska vara fritt från konfessionella inslag utan att bryta mot sina åtaganden enligt Europakonventionen. LÄS MER

 2. 2. Blir elever marinerade i kristna värderingar? : En jämförande studie mellan kommunal skola och fristående skola med konfessionell inriktning.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Olivia Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Religionsundervisning; konfessionella friskolor; konfessionell undervisning; sekulär utbildning; religionspedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar med ett jämförande perspektiv hur religion gestaltas i kommunala skolor respektive fristående skolor med konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska direktiv om elevers formande av egna identiteter samt krav på saklighet och allsidighet inom ramen för religionsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Tyst och stilla i kyrkan : En kvalitativ studie om meditationspraktik inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Edward Olsson; [2016]
  Nyckelord :meditation; Church of Sweden; Zen; ritual theory; qualitative interview; meditation; Svenska kyrkan; zen; ritualteori; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate what approach or approaches the Church of Sweden have to meditation and how meditation is used by the parishes that this investigation is built upon. I have made two question formulations to meet this purposes: Why does the parishes I have studied organize meditation? How is meditation used and performed by the parishes in the Church of Sweden that I have studied?I have in order to answer this questions used a ritual theoretic model, composed of Peter Habbe´s theory as it is described in Att se och tänka med ritual – kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna and Caroline Humphrey and James Laidlaw´s ritual theory that is presented in their work The Archetypal Actions of Ritual – A theory of ritual illustrated by the Jain rite of worship. LÄS MER

 4. 4. Synen på mångfaldsarbete och mångkulturalitet inom en konfessionell skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ingela Wormén; [2015]
  Nyckelord :Mångfald; mångkulturalitet; konfessionell skola; mångfaldsarbete; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en studie av en konfessionell skola med kristen inriktning och hur mantänker kring mångfald och mångkulturella aspekter i undervisningen i en skolsituation som är iprincip etnisk monokulturell vad gäller personal och elevsammansättning. Tyngdpunkten liggerpå hur pedagogerna ser på sina möjligheter att arbeta med dessa frågor dessutom görs avförfattaren en jämförelse med den forskning som finns inom detta område. LÄS MER

 5. 5. Fem praktiserande muslimska gymnasieelever och den icke-konfessionella religionsnsundervisningen : En kvalitativ uppsats om vad fem praktiserande muslimska gymnaiseelever har för tankar och åsikter kring undervisningen i religionskunskap, främst islam, i den icke-konfessionella skolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Angela Said; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka frågan om vad muslimska gymnasieelever har för tankar och åsikter kring den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Undersökningen är baserad på intervjuer med fem muslimska praktiserande gymnasieelever. LÄS MER