Sökning: "Konflikter fängelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Konflikter fängelse.

 1. 1. Burmesiska exilmedier : utmaningar och hinder under flytten hem

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma von Zeipel; Michaela Westermark; [2013]
  Nyckelord :Journalistik; journalister; Burma; burmesisk; Thailand; Chiang Mai; Rangoon; exil; exilmedier; medier; demokratiseringsprocess; flytta hem; McQuail; medborgarjournalistik; demokratiskt deltagande; alternativ offentlighet; Fraser; samhälle; samhällsförändringar; utmaningar; hinder; problem; militärdiktatur; press; medielag; etniska konflikter; etniskt våld; grupper; minoritetsmedier; alternativa medier; demokrati; censur; självcensur; repressalier; fängelse; regimen; självständighet; finansiering; donatorer; sponsorer; informera; utbilda; röst; hot; yttrandefrihet; pressfrihet; politiskt; Internet; nyheter; källor; närhet; ovisshet; Democratic Voice of Burma; DVB; Irrawaddy; Shan Herald Agency for News; S.H.A.N.;

  Sammanfattning : Den här studien är utförd i Chiang Mai i Thailand och syftar till att undersöka situationen för burmesiska journalister som därifrån verkar i exil. Sedan 2011 har omvälvande politiska samhällsförändringar genomförts av regimen i Burma som internationellt omtalas som en pågående demokratiseringsprocess. LÄS MER

 2. 2. Otillräkneliga eller allvarligt psykiskt störda lagöverträdare - Vilka psykiskt störda lagöverträdare som bör särbehandlas, och framför allt hur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wanhainen; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; Tillräknelighet; Fängelseförbud; Psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har ofta inte samma förutsättningar som andra att följa lagen då de kan ha en annan föreställning av, eller en annan förmåga att resonera kring, verkligheten. Det är vår föreställning av verkligheten som ger oss skäl att göra eller att inte göra vissa saker, och vår uppfattning om vilka följder vårt handlande kommer att få, får betydelse för om vi företar handlingen eller inte. LÄS MER

 3. 3. Straff eller vård? - om brottspåföljder för psykiskt störda lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lindwall; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att ge en sammanfattande bild av hur påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare är utformat i Sverige. Uppsatsen omfattar såväl ett historiskt perspektiv som ett försök att blicka in i framtiden. I fokus står emellertid den nuvarande ordningen och de problem den ger upphov till. LÄS MER

 4. 4. Grova Jaktbrott - En studie om faunakriminalitet riktad mot de stora rovdjuren i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Jansson; [2004]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att vi i Sverige skulle kunna säkerställa levnadskraftiga rovdjursstammar i framtiden sammankallade regeringen 1998 en utredningsgrupp som fick namnet Rovdjursutredningen. Gruppens arbete mynnade 1999 ut i utredningen En sammanhållen rovdjurspolitik. I utredningen föreslogs bl.a. LÄS MER