Sökning: "Konflikthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 704 uppsatser innehållade ordet Konflikthantering.

 1. 1. Att hantera konflikter i förskolan : En studie gällande rektorers ledarskap och sätt att arbete med konflikthantering inom arbetslagen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Sandström; [2022]
  Nyckelord :workplace conflicts; preschool; conflict management; leadership; principal.; Arbetsplatskonflikter; förskola; konflikthantering; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : In this study, the purpose is to make visible how the principal works with conflicts that arise within the work teams at the preschool, what strategies/ methods the principal uses in conflict management and what the principal´s leadership contributes to the work with conflict managment. Five principals from three diffrent municipalities in Sweden were interviewed in the work. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering under utbildning : - En kvantitativ undersökning av erfarenheter från lärarutbildningen och synen på kommande yrkesutövning med särskilt fokus på samhällskunskapslärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linus Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of conflict in the school environment is rising and with it the need for constructive conflict management. A proposal to extend the possibilities and powers that teachers should possess during conflicts have recently been drafted by the Swedish educational minister. However, this does not ensure proper management of a conflict. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering hos lärare : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av konflikter med enskilda elever i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wilma Karlsson; Signe Rosberg; [2022]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; konfliktlösning; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lågstadielärares erfarenheter kring konflikter mellan lärare och enskilda elever samt hur de arbetade i dessa konflikter både förebyggande och i stunden. Metoden för studien var semi-strukturerade intervjuer, där empirin analyserades genom en tematisk dataanalys där studiens forskningsfrågor användes som analysverktyg. LÄS MER

 4. 4. "Ja men har du provat att säga stopp?" : En kvalitativ studie om barns handlingsutrymme vid konflikthantering i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Bermvik; Angelica Martin; [2022]
  Nyckelord :konflikthantering; handlingsutrymme; lärandesituationer; semistrukturerade intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om konflikthantering mellan barn i förskolan. Målgruppen i studien var pedagoger i förskolan och studien handlade om deras syn på konflikter och lärande. Metoden som användes var den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares arbete med konstaktiviteter : Barns utveckling i samband med konst och konstnärliga uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Jonsson; Izabella Bartholdsson; [2022]
  Nyckelord :konst; utveckling; förskola; kommunikation; sociala förmågor; konstaktiviteter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Konst ses som ett betydelsefullt kommunikationsverktyg där barnen ges möjlighet till att uttrycka sina tankar, ideer, åsikter och känslor. Arbetet med konst och dess uttrycksformer anses vara en viktig del i att ge barn en djupare förståelse, exempelvis för olika begrepp. LÄS MER