Sökning: "Konfliktlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Konfliktlösning.

 1. 1. Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Gripvall; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig rätt; administrative law; lagstiftningsprocess; Lagrådet; laggranskning; god lagstiftning; granskningspunkter; rationalitet; rationalitetskrav; rättssäkerhet; förutsebarhet; rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. LÄS MER

 2. 2. Peace-building for promoting well-being of communities in Nepal : Exploring the role of Social Workers

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Debbie Furlani Green; [2018]
  Nyckelord :Social work; inter-faith; peacebuilding; conflict resolution; community resilience; health promotion; Socialt arbete; inter-faith; fredsarbete; konfliktlösning; community resilience; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Nepal’s history is full of civil turbulence and the socio-economic development has been slow, however the last decade the social changes have been rapid. Some of the social changes include the profession of social work and peace initiative through inter-faith. LÄS MER

 3. 3. Skolans värdegrund : En kvalitativ studie om hur F-3 lärare kan arbeta med och reflektera kring skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Hesselgren; Lena Nidmark; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; läroplansteori; tolkning; värdegrundsarbete; styrdokument; läroplan; skolans värdegrund; konfliktlösning; tema; värden; normer.;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen både i om hur skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över sina egna arbetssätt. Genom att intervjua åtta lärare har vi undersökt hur de arbetar med skolans värdegrund samt hur de reflekterar över sitt eget värdegrundsarbete. LÄS MER

 4. 4. “Och man vill ju hinna med mer än bara konfliktlösning” En studie om fritidspedagogens strategier att lösa konflikter mellan pedagog och elev på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zandra Lennryd; Elina Enzian; [2018]
  Nyckelord :Konflikthantering; Kommunikation; Lärare- och elevrelation; Relationsskapande processer; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet ser på sitt arbete med konflikthantering mellan fritidspedagoger och elever. Vi vill även undersöka fritidspedagogers synsätt på olika strategier de säger sig använda vid en konflikt med en elev och hur de ser på relationsskapande i förhållande till konflikter. LÄS MER

 5. 5. Konfliktlösning på religionskunskapslektionen. Att upprätthålla demokratiska värderingar på religionslektionerna i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Bågenholm; [2018]
  Nyckelord :konflikthantering; religionsdidaktik; religionskunskap; värdegrund;

  Sammanfattning : De pedagoger som undervisar i religionskunskap kan ibland stöta på incidenter med elever vars åsikter eller beteende går emot skolans demokratiska värdegrund. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka typer av problem som olika religionslärare har upplevt i samband med sin undervisning, samt hur de har hanterat de uppkomna situationerna. LÄS MER