Sökning: "Konfliktlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet Konfliktlösning.

 1. 1. Konflikthantering i fritidshemmet : En litteraturöversikt riktad till möjligheterna att hjalpa eleverna att utveckla sin förmaga att lösa konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Halla Ólafsdóttir Krantz; [2020]
  Nyckelord :Elever; Konflikt; Konflikthantering; Litteraturstudie; Lärare i fritidshem; Social utveckling;

  Sammanfattning : I detta arbete diskuteras elevernas förmåga att lösa konflikter och hur lärare inom fritidshemmet kan förbättra den kompetensen. Arbetet är grundad på en systematisk litteraturstudie baserad på fyra empiriska studier som ämnar att svara på arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. KONFLIKTLÖSNING I DE ISLÄNDSKA SAGORNA : EN UNDERSÖKNING AV VIKINGATIDA TINGSPLATSERS ROLL I NJALS SAGA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Angus Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Konfliktlösning; isländska sagor; vikingatid; njals saga; tingsplatser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pojkar och flickor ska behandlas lika, fast ändå inte : En studie om pedagogers konfliktlösningsstrategier och ambivalenta uppfattningar om konflikthantering och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Catharina Lernéus; Sandra Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; jämställdhet; yngre barn; läroplan; bemötande; konfliktlösning; röstläge.;

  Sammanfattning : Dagligen uppstår konflikter på förskolan mellan barn eller mellan barn och pedagog som många gånger inte främjar jämställdheten mellan pojkar och flickor. Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om konflikthantering i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv då ytterst få tidigare studier undersökt detta. LÄS MER

 4. 4. Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Gripvall; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig rätt; administrative law; lagstiftningsprocess; Lagrådet; laggranskning; god lagstiftning; granskningspunkter; rationalitet; rationalitetskrav; rättssäkerhet; förutsebarhet; rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. LÄS MER

 5. 5. Det finns ingen mobbning, eller? : En studie om fritidslärares uppfattningar av elevernas livsvärld i skola och fritidshem med fokus på mobbning och social miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Anderson; Jesper Ramström; [2019]
  Nyckelord :Elevers livsvärldar; Elevers svårigheter; Fritidslärares uppfattningar; Mobbning; Social miljö; Socialt samspel och Sociala medier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att mobbning och kränkande behandling påverkar den sociala miljön. Orsaker till mobbning kan finnas i miljön och beskrivs utifrån olika förklaringsmodeller (teorier). Biologisk förklaring kan kortfattat beskrivas som att man blir en hackkyckling i en hönsgård. LÄS MER