Sökning: "Konkreta föremål"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Konkreta föremål.

 1. 1. Hjälpmedel eller störningsmoment? : En systematisk litteraturstudie om det konkreta materialets betydelse för matematikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emmie Danielsson; Lisa Rydén; [2019]
  Nyckelord :Konkret material; manipulatives; matematikundervisning; ett multimodalt perspektiv; Bruners teori; Heddens teori och sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie om vad tidigare forskning kommit fram till om användning av konkret material i matematikundervisningen för årskurs 1–3. Resultatet tar sin utgångspunkt i 12 vetenskapliga publikationer som sökts fram i olika databaser med olika sökord och därefter tolkats med teoretiska glasögon. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maimunah Shaban; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Identitetsutveckling; Lärandemiljön; Modersmål; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar flerspråkighet i förskolan och hur de berättar att de stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. Samt att undersöka lärandemiljöns betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Säljarens upplysningsplikt för rådighetsfel : en kritisk granskning av säljarens upplysningsplikt för fel enligt 4 kap 18 § JB och fel enligt 11 kap 64 § PBL

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Jonsson; Julia Engström; [2018]
  Nyckelord :Upplysningsplikt; rådighetsfel; PBL; fastighetsrätt; abstrakta fel; konkreta fel;

  Sammanfattning : Ansvarsfördelningen vid den abstrakta feltypen konkreta fel, har sedan länge skett med utgångspunkt i köparens undersökningsplikt. Praxis har dock i och med NJA 2007 s 86 gått ifrån denna huvudregel, när HD valde att ålägga säljaren en upplysningsplikt, i strid med de uttalanden som gjordes i förarbetena vid 1990 års lagändring av jordabalken. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers arbete kring Gelman och Gallistels fem principer : En observationsstudie om pedagogers stöttning i barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Angelica Nyström; [2017]
  Nyckelord :barns lärande; pedagogers roll; pedagogiskt material; Gelman och Gallistels fem principer.;

  Sammanfattning : Det är viktigt att barn får en lustfylld och positiv syn på matematik. Därför är det viktigt att arbeta med matematik redan från tidig ålder så att den kunskapen följer med dem i deras fortsatta liv. Matematik innefattar mycket och därför har jag valt att fokusera på ett område som jag inte har mycket kunskap om. LÄS MER

 5. 5. Värdepedagogik i förskolan : En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den egna förskolans arbete med värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Linder; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; etik; förskola; inkludering; moral; normer och värden; relationell pedagogik och värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på relationell utbildning och pedagogik. LÄS MER