Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 11 - 15 av 186 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 11. “Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Andersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tjänstedominant logik; citylogistik; kommuner och logistik; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 12. Rådgivning inom revisionsbranschen : En studie om hanteringen av oberoendefrågor vid rådgivning i små och medelstora revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Fredriksson; Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Rådgivning; oberoende; analysmodellen; motåtgärder; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Det råder en hård konkurrens på revisionsmarknaden och rådgivning har därmed blivit ett allt vanligare konkurrensmedel hos revisionsbyråerna. En revisor är idag inte enbart en oberoende granskare, en del av en revisors arbete går även ut på att bistå med råd och rekommendationer till kunden. LÄS MER

 3. 13. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 4. 14. Affärsmodellsinnovation i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fernando Öberg; [2018]
  Nyckelord :Business model; business model canvas; business development; business model innovation; innovation; real estate; real estate business.; Affärsmodell; affärsmodells canvas; affärsmodellsinnovation; affärsutveckling; fastigheter; fastighetsbranschen; innovation.;

  Sammanfattning : Business model innovation is used parallel with technical development to create competitive advantage within certain line of businesses. Many business have although not yet fully embraced business model innovation as a competitive foundation and still rely on technical development of products and services. LÄS MER

 5. 15. Varumärket som konkurrensmedel : Varumärkesuppbyggnad och kundbaserat varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Max Forsberg; Jesper Kornblad; Hampus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER