Sökning: "Konkursrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Konkursrisk.

 1. 1. Relationen mellan ägarstruktur, agentkostnad och risk i EU-länders banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Danial Ahmed; Erik Oldehed; [2016]
  Nyckelord :Ownership concentration; agency cost; bank risk; agency theory; ownership structure; owner identity; Ägarkoncentrationer; agentkostnader; bankrisk; agentteori; ägarstruktur; ägaridentitet;

  Sammanfattning : Tidigare finanskriser har resulterat i ett större fokus på bankers risktagande. Kriserna har påvisat hur bankers kris kan få förödande effekt på den globala marknaden vilket har föranlett olika konsekvenser (bland annat i form av nya regelverk) för att hantera bankers tendens mot ett för högt risktagande. LÄS MER

 2. 2. Revisionens ekonomiska fördelar – fakta eller fiktion? : En kvantitativ studie av revisionens ekonomiska inverkan på små aktiebolag efter revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Jogedal; Anton Wetorp; [2015]
  Nyckelord :Revisionsplikt; småföretag;

  Sammanfattning : Året 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla nystartade aktiebolag enligt lag tvingades att utse en revisor (Företagande, 2013). Meningen med revisionen var att öka den statliga kontrollen av företagens ekonomi (Ryberg, 2011; FAR, 1999, s. 9). LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvar vid vårdslös revision - särskilt om adekvat kausalitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pontus Etéus; [2014-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks omfattningen av revisorns ansvar för vårdslös revision av ett aktiemarknadsbolags årsredovisning, och därefter analyseras ansvarets omfattning i förhållande till lagstiftningens ändamål och sammanhang. Revisorns roll är att via revision granska att redovisningen håller den kvalité som krävs, vilket i sin tur är viktigt för investerarnas förtroende och skydd. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av leasingklassificering på konkursrisk - en studie av hur redovisningsbaserade prediktionsmodeller påverkas av en ny leasingstandard

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Marcus Kristensson; Maria Dellbeck-Rajevski; [2014]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction; Operating leases; Capitalization; Finance leases; IAS 17;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor-thesis is to investigate the possible effects of lease accounting on the estimation of bankruptcy. This is done by estimating the risk via prediction models based on accounting ratios for a sample of 43 listed firms in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Vem bär kostnaden för regeländringar inom finansiella marknader? : en kvantitativ studie ur aktieägarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Espelund; Otilia Håkansson; [2014]
  Nyckelord :Basel regime; financial stability; institutional changes; risk-adjusted return; Baselregimen; finansiell stabilitet; institutionella förändringar; riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : As a consequence of a turbulent financial market with recurring recessions, the Basel regime was developed, an institutional change with the purpose to create enhanced financial stability through increased capital requirements and increased scrutiny of internal procedures. The Basel regime is an often recurring element in social debates where various aspects are discussed, one of which is whether it maintains its purpose to secure financial stability or whether it is cost effective, and if not, who gets affected by these potential costs. LÄS MER