Sökning: "Konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 3759 uppsatser innehållade ordet Konstruktion.

 1. 1. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av pedagogisk lekutrustning

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Chaimae Laouziri; [2024]
  Nyckelord :Produktutveckling; Design; Konstruktion; Pedagogisk; Lekutrustning; Lekplats;

  Sammanfattning : Detta arbete initieras för att möta Utform AB:s önskan om att utveckla säkra,hållbara och pedagogiska lekplatser av trä som ger barn både pedagogiska värdenoch lekglädje. Syftet är att utveckla säkra och pedagogiska lekutrustningar isamarbete med företaget. LÄS MER

 3. 3. Vad tror du på? : En läromedelsstudie om religionskunskapsundervisning som främjar religioners olika uttryck och praktiker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gina Makdesi; Tora Evinger; [2024]
  Nyckelord :pedagogik; didaktik; religion; läroböcker; läromedelsbruk; jämförande religionskunskapsundervisni;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida läroböcker, dess tillhörande lärarhandledning samt läroplanen främjar synliggörandet av religioners olika uttryck och praktiker. Vidare avser studien undersöka på vilka sätt lärarhandledningar uppmanar till att genomföra en mer jämförande och tematisk religionskunskapsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa som ett självständigt rekvisit : Ett stärkt barnrättsperspektiv vid upphörande av tvångsvård som beretts i familjehem med stöd av 2 § LVU?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Öberg; [2024]
  Nyckelord :Barnets bästa; självständigt rekvisit; barnrättsperspektiv; kontinuitet; kontinuitetsprincipen; LVU; tvångsvård; miljöfall; upphörande; 2 § LVU; 21 § LVU; familjehem; flyttningsförbud; vårdnadsöverflyttning; Barnkonventionen; Europakonventionen;

  Sammanfattning : Lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, är den lag i svensk rättsordning vilken reglerar tvångsvård av barn och unga. Under de senaste decennierna har lagen kontinuerligt varit föremål för diskussion och omarbetning, inte sällan i syfte att låta lagen i större utsträckning genomsyras av ett barnrättsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. ADHD-diagnos: handlingsutrymme, attityder och en social konstruktion - En djupgående kvalitativ studie om skolpersonals syn på ADHD-diagnosen och kopplade stödinsatser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cajsa Lindroth Falk; Blendona Ukehajdaraj; [2024]
  Nyckelord :ADHD; diagnosis; discourses; school; knowledge; power; stigma; social construction; efforts; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze how school staff perceive children diagnosed with ADHD, along with the associated support measures and autonomy. Utilizing a qualitative approach with semi-structured interviews presented in vignette form, five individuals from three different schools in the Malmö and Lund areas were interviewed. LÄS MER