Sökning: "Konstskola"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Konstskola.

 1. 1. Forging discourse : språk som handling i konstskolepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Maria Bergfalk; [2018]
  Nyckelord :Konstskola; Pedagogik; Diskurs; Konstskolepedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. LÄS MER

 2. 2. Circulating Knowledge

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nils Pyk Wirström; [2015]
  Nyckelord :Circulating Knowledge; Culture School; Älvsjö; Stockholm; School building; Cirkulerande Kunskap; Kulturskola; Älvsjö; Skola; Kultur; Musikskola; Dansskola; Konstskola; Hierarkilösa rum; jämställd rumslighet; jämställda rum;

  Sammanfattning : I projektet undersöktes hur kulturskolans olika aktiviter och verksamheter kan jämställas. Att genom en byggnad utan rumsligt inbyggda hierarkier få all utövning att skrida över varandras och sina egna gränser och inspirera varandra. LÄS MER

 3. 3. Behövs bildundervisning i skolan? : om bildens marginalisering i den visuella kulturen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Karl Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :bildundervisning;

  Sammanfattning : Denna undersökning ställer sig frågan huruvida skolans bildundervisning behövs eller inte? Detta görs genom att inventera och diskutera tre stycken argument som bestrider bildämnets marginalisering, och därigenom försvara bildundervisningens plats i skolan. Arbetet har sin uppkomst i ett politiskt beslut, vilket föranledde en ekonomisk försämring för Västerås Konstskola. LÄS MER

 4. 4. Förberedande konstutbildning : i ett internationellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jill Lindström; [2011]
  Nyckelord :Art Education; Konstutbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver hur fyra olika utbildningar i Europa definierar och förmedlar konstnärlig kunskap. Uppsatsen tar sitt avstamp på Dômen Konstskola i Göteborg där författaren undervisar. LÄS MER

 5. 5. Två glasformgivares olika bildspråk : en jämförande studie mellan ett verk av Mats Jonasson och ett verk av Bertil Vallien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Maria Lonér; [2005]
  Nyckelord :Bertil Vallien; Mats Jonasson; glaskonstnärer; glaskonst; glasformgivare; glasformgivning;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete gör jag en jämförande studie mellan två verk av glasformgivarna Bertil Vallien som arbetar på Åfors glasbruk och Mats Jonasson som arbetar för Målerås glasbruk. Den frågeställning som jag har valt är: ”vad kommunicerar verken?” och ”varför ser de så olika ut?”. LÄS MER