Sökning: "Konstverkets ursprung"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Konstverkets ursprung.

  1. 1. En hermeneutisk litteraturstudie av det konstnärliga spelrummet : lekrum mellanrum läranderum

    Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Frida Björsell; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I mitt kandidatarbete undersökte jag hur en konstruktiv dialog om vår omvärld och oss själva kan ta form i växelspelet mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning. Syftet var att synliggöra möjligheter för hur man som bildpedagog kan lyfta fram olika former av språksystem med avsikt att stärka eleverna till självständigt reflekterande och ifrågasättande. LÄS MER