Sökning: "Konsumtionssamhället"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet Konsumtionssamhället.

 1. 1. Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konsumtion; identitet; konsumtionssamhälle; miljömedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Konsumerar vi för att leva, eller lever vi för att konsumera? : En kvalitativ studie om unga individers konsumtionsvanor och miljömedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Johansen; [2019]
  Nyckelord :Consumption; consumption society; environment; environmental knowledge; young individuals; Konsumtion; konsumtionssamhälle; miljö; miljömedvetenhet; unga individer;

  Sammanfattning : Konsumtionen har idag blivit en stor del av samhället och människans vardagliga liv. Särskilt hos unga individer förekommer det en benägenhet att konsumera mer för att uppnå en högre social status och skapa en identitet genom konsumtionen. LÄS MER

 3. 3. Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :skolungdomar; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärder; konsumtionssamhälle; modernism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. LÄS MER

 4. 4. Educating for a sustainable future? : perceptions of bioeconomy among forestry students in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Hanna Bernö; [2019]
  Nyckelord :circular economy; forest education; higher education for sustainable development; PerForm; survey study; bioekonomi; hållbar utveckling; jägmästare; skogsmästare; SLU; studenter;

  Sammanfattning : Unsustainable consumption has led to the crossing of several planetary boundaries, which is threatening life on this planet as we know it. To be able to cope with this challenge, CE, Circular Economy, has been introduced as a way forward. LÄS MER

 5. 5. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER