Sökning: "Kontaktförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kontaktförbud.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 2. 2. Kontaktförbud i svensk rätt : En analys av kontaktförbud mellan vårdnadshavare.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ebba Pernhall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Låsa in eller låsa ut? – En komparativ studie av en våldsutsatt kvinnas möjligheter att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande man i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmie Sumelius; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; komparativ rätt; comparative law; straffrätt; criminal law; genus; gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de möjligheter en våldsutsatt kvinna har att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande manlig partner i Sverige respektive Finland. Fokus i uppsatsen ligger vid sammanboende par. LÄS MER

 4. 4. Parallella processer i vårdnadstvister.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Otterhall; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; parallell process; barnets bästa; rättssäkerhet; egenmäktighet med barn; förtal; urkundsförfalskning; kontaktförbud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stalkingbeteenden, motiv och påföljder bland dömda för olaga förföljelse i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Berglund; Nathalie Lag; [2017]
  Nyckelord :Olaga förföljelse; stalkingtyp; stalkingbeteende; påföljd; motiv;

  Sammanfattning : Under åren 2011-2015 registrerades totalt 3219 anmälningar om olaga förföljelse, men endast 127 av dessa ledde till fällande dom (Brå, 2016). Syftet med denna studie var att undersöka om Mullens stalkingtyper är kopplade till specifika stalkingbeteenden inom olaga förföljelse i Sverige. LÄS MER