Sökning: "Kontantlöshet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kontantlöshet.

  1. 1. E-kronan: risker och möjligheter : En kvalitativ studie av hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med e-kronan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Malin Eriksson; Johanna Grundström; [2019]
    Nyckelord :E-kronan; Kontantlöshet; Digitalisering; Riskhantering; Finansiell stabilitet; Säkerhet; Ekonomiska aspekter; CBDC; Riksbanken; Förståelse;

    Sammanfattning : Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. LÄS MER