Sökning: "Kontext: Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Kontext: Stockholm.

 1. 1. Technology start-ups in context : A case study investigating how contextual factors impact the performance of New Technology-BasedFirms (NTBFs) in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Agnes Hjalmarsson; Hilda Stifors; [2021]
  Nyckelord :New technology-based firms; firm performance; firm context; contextual factors; agglomeration; clusters; Nya teknik-baserade företag; företagsprestation; kontextuella faktorer; agglomeration; kluster;

  Sammanfattning : In recent decades, numerous prominent scholars have highlighted the fact that small and medium sized firms in general, and new technology-based firms in particular, represent an important source of innovation and economic growth. The success of new technology-based firms is further argued to be closely linked to innovation capacity and performance, which in turn depends on the context in which the company is located. LÄS MER

 2. 2. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 3. 3. Nedskalning av globala visioner till lokala klimatstrategier : En analys av Oslo kommuns klimatstrategi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Adolfsson; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Climate strategy; Global vision; Downscaling climate policy; Local climate work; Municipal strategies; CCS; Climate goals; Sustainability work; Climate adaptation; Klimatstrategi; Global vision; Nedskalning av klimatpolitik; Lokalt klimatarbete; Kommunala strategier; CCS; Klimatmål; Hållbarhetsarbete; Klimatosmtällning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur nedskalning av en global vision till en lokal kontext tar sig uttryck i Oslo kommuns klimatstrategi. Valet av Oslo kommuns klimatstrategi som studieobjekt baserades på Oslos samarbete med UN-Habitat samt utnämnandet av Oslo till Europas miljöhuvudstad 2019 och Norges petroleumverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Låt de äldre få vara med : en undersökning för att inkludera de äldre vid stadens sociala utemiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nina Sjölin; [2021]
  Nyckelord :Generationsöverskridande; social delaktighet; social hållbarhet; äldre; designriktlinjer;

  Sammanfattning : Den äldre befolkningen i Sverige ökar i takt med att vi lever längre samtidigt som det sker färre födslar. Åldrandet innebär en risk för att bli ensam och isolerad i sitt hem, bland annat på grund av nedsatt funktionsförmåga och en ökad brist på sociala kontakter. LÄS MER

 5. 5. Änglar utan vingar : En studie av ängelns funktion i Genesis

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Agnes Recksén; [2021]
  Nyckelord :Gamla testamentet; Genesis; pentateuken; ängel; änglar; funktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ängelns funktion i Genesis, genom en litterär analys av av Genesis 18, 21:17-20 och 28:10-22. Texterna har översatts från hebreiska till svenska och därefter analyserats utifrån sin historiska och litterära kontext. Därefter redogörs textens syfte och de aktörer som förekommer. LÄS MER