Sökning: "Kontinentalbanan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kontinentalbanan.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 2. 2. Förtätningsmöjligheter längs Kontinentalbanan i Malmö - En förstudie av förtätningspotentialen för två stationsnära områden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Matilda Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Förtätningsmodell; Tät stad; Stadsutveckling; Malmö; Malmöpendeln; Kontinentalbanan; Urban densification; Compact city model; Compact city; Urban development; Malmo; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malmö stad har i sin översiktsplan från 2018 fastlagt att utbyggnad ska ske som förtätning innanför Yttre Ringvägen. Vidare prioriteras enligt planen förtätning i stationsnära lägen. Därutöver återöppnades den gamla Kontinentalbanan i Malmö, i december 2018. LÄS MER

 3. 3. Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Peer Arkenhult; [2005]
  Nyckelord :Fenomenologi; Lebenswelt; Participatoriska metoder; Trygghet; Naturliga mötesplatser; Medverkande planering; Vardagskunskap; Expertkunskap; Grannar; Grannskap; Kategoriboende;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete ingår i ett större projekt av fyra enskilda arbeten om Sorgenfri industriområde. De fyra delarna är: -Brukare: Boende -Brukare: Småföretag -Fastighetsföretag -Kontinentalbanan Detta arbete lyfter fram de boendes vardagskunskap, med ansats ur ett fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER