Sökning: "Kontinuitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1162 uppsatser innehållade ordet Kontinuitet.

 1. 1. IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingvild Elsbak Westerlind; Ajdin Imsirovic; [2023-04-20]
  Nyckelord :Sjuksköterska; vårdavdelning; IVA; outreach; intensivvårdssjuksköterska; perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV SJUKHUSANSLUTNA NÄRSJUKVÅRDSTEAM HOS PATIENTER MED CANCERSJUKDOM - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tess Dahlström; Sofie Lenhult; [2023-03-15]
  Nyckelord :Cancersjukdom; Mobila team; Närsjukvårdsteam och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För patienter med cancersjukdom kan sjukdomen och behandlingen vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Incidensen för cancersjukdom ökar samtidigt som prognosen vid cancer förbättras. Fler patienter med cancersjukdom kommer således leva längre med sin behandling, vilket ställer krav på sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sexualundervisning i mellanstadiet : En kvalitativ studie av mellanstadielärares förutsättningar att bedriva undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Felldin; Hanna Söder; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; sexualundervisning; intervju; mellanstadielärare; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vad som påverkar mellanstadielärares förutsättningar att bedriva sexualundervisning. I och med Lgr22 bytte sexualundervisningen namn till sexualitet, samtycke och relationer och står nu med som en del av skolans värdegrund. Sexualitet, samtycke och relationer ska därför behandlas återkommande genom skolgången. LÄS MER

 4. 4. Familjecentrerad vård inom pediatrisk palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilma Sivgren; Jenny Lirfeldt; [2023]
  Nyckelord :Experience; Family centered care; Palliative care; Parent; Pediatric; Familjecentrerad vård; Föräldrar; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Pediatrisk palliativ vård är den del av hälso- och sjukvården som syftar till att vårda barn i livets slutskede. Föräldrar till dessa barn genomgår en period av lidande, stress och psykiska påfrestningar och är därför i behov av stöd från sjukvårdspersonalen. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogen som samtalspartner : En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emma Petersson; Michelle Giertta; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; beredskap; förskola; professionsutveckling; specialpedagogiska samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Giertta, Michelle & Petersson, Emma. (2023). Specialpedagogen som samtalspartner: En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER