Sökning: "Kontinuitetsskogsbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Kontinuitetsskogsbruk.

 1. 1. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Oscar Björklund; [2020]
  Nyckelord :bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. LÄS MER

 2. 2. Kolbalansen i Umeå kommuns skogar : en analys av tre brukningsstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Erik Lundmark; Simon Mattsson; [2020]
  Nyckelord :kolbalans; kolsänka; klimatförändring; beslutsstödssystem; flermålsanalys;

  Sammanfattning : För att se hur kolförråd förändras och hur kolbindning Umeå kommuns skogar varierar över tid simuleras tre långsiktiga strategier. Den första strategin bygger på skötsel enligt Umeå kommuns skogsbruksplan. LÄS MER

 3. 3. Naturkultur för bättre kvalitet i rotstocken i tallungskog? : Utvärdering av röjningsförsök i Kråkerödjan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Naturkultur; Pinus sylvestris; virkeskvalitet; kontinuitetsskogsbruk.;

  Sammanfattning : Scots pine (Pinus sylvestris L.) form a large part of Swedish forestry and has many alternative end-use areas with different requirements for quality. LÄS MER

 4. 4. Tillväxtreaktioner efter gallring på försöksytor med olika täthet i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Kaisa Hammarstedt; [2018]
  Nyckelord :Continuous cover forestry; thinning; radial growth; Kontinuitetsskogsbruk; gallring; radiell tillväxt;

  Sammanfattning : Since the 1950-ies, the dominating silvicultural system in Sweden has included establishment and management of even-aged stands, including final felling. Alternative systems such as continuous cover forestry are increasingly catching interest due the lower impact on stand structure and biodiversity advantages for shade-tolerant species. LÄS MER

 5. 5. ”Skogsägarnas möjligheter att bedriva ett alternativt skogsbruk i Jämtlands län”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Hanna Bäckström; [2018]
  Nyckelord :marknadsundersökning; alternativa skötselmetoder; kontinuitetsskogsbruk; privata skogsägare;

  Sammanfattning : Detta arbete har gjorts med syftet att undersöka vilka möjligheter som finns för en enskild skogsägare att, med hjälp av befintliga skogliga organisationer, bedriva ett alternativt skogsbruk på sin fastighet i Jämtland. Målet var även att utreda organisationernas intresse och kunskaper gällande alternativa skötselmetoder samt hur de uppfattar privata skogsägares intressen och kunskaper i dessa frågor. LÄS MER