Sökning: "Kontraktualism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kontraktualism.

  1. 1. KONTRAKTUALISM OCH KONSTRUKTIVISM Om ursprungspositionens funktion i John Rawls rättviseteori

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

    Författare :Kristoffer Svensson; [2005]
    Nyckelord :Rawls; John; Kontraktualism; Rättviseteori; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : John Rawls rättviseteori har tagit stor plats i den filosofiska argumentationen de senaste trettio åren. Den teori han presenterade i A Theory of Justice 1971, innebar ett brott mot den rådande moralfilosofiska diskussionen som var starkt utilitaristiskt präglad. LÄS MER