Sökning: "Konventionellt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Konventionellt ledarskap.

 1. 1. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap till sjöss i flottan : En induktiv studie av ledarskap utifrån ett fartygschefsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Lundvall; Johan Gryzelius; [2018]
  Nyckelord :fartygschef; flottan; Försvarsmaktens ledarskapsmodell; utvecklande ledarskap; konventionellt ledarskap; induktiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Chefers ledarbeteenden i samband med suicidprevention - En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Larsson; [2016]
  Nyckelord :ledarerfarenheter; grundad teori; transformativt ledarskap; Utvecklande ledarskap; SPiSS; Suicidprevention; full range of leadership; transformative leadership; grounded theory; leadership experience; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har utforskat chefers erfarenheter av att arbeta med suicidprevention ur ett ledarskapsperspektiv. Detta gjordes inom ramen för den psykiatriska slutenvården. Fem enhetschefer intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med en förkortad version av grundad teori och guidades delvis av tidigare teori. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets samband med motivation : - tvärsnittsstudie med handbolls- och fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Oliwia Johansson; Caroline Räihä Olsson; [2014]
  Nyckelord :Conventional leadership; laissez-faire leadership; self-determined motivation; transformational leadership; Konventionellt ledarskap; låt-gå ledarskap; självbestämmande motivation; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att inom idrottskontexten studera samband mellan idrottares upplevelser av de olika ledarskapsstilarna (1) transformativt, (2) konventionellt och (3) låt-gå med olika motivationsinriktningar inom Självbestämmandeteorin (SDT). I studien deltog 117 handbolls- och fotbollsspelare i åldrarna 16-33 år (M = 19. LÄS MER

 5. 5. Utvecklande ledarskap bland kadetter på Officersprogrammet? : En studie av sistaårskadetters uppfattning av sitt egna (utvecklande) ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Full range leadership; Swedish armed forces; Officers training program; Utvecklande ledarskap; militärt ledarskap; Försvarsmakten; Officersprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om kadetter på Officersprogrammets sista termin har en uppfattning av det egna ledarskapet som stämmer överens med vad som stipuleras i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap samt vilka ledaregenskaper dessa kadetter anser är de viktigaste. Urvalet bestod av 10 slumpvis selekterade kadetter. LÄS MER