Sökning: "Konventionsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Konventionsbrott.

 1. 1. Umgänge mellan barn och förälder under LVU-vård - särskilt när barnet omhändertagits på grund av våld i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Persson; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; förvaltningsrätt; socialrätt; umgänge; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommande framställning har till syfte att, med hjälp av den rättsdogmatiska metoden, redogöra för gällande rätt i fråga om umgänge mellan barn och förälder under tiden då barnet vårdas med stöd av LVU. LVU-vården av barnet ska präglas av närhet med föräldern och ska ha siktet inställt på återförening. LÄS MER

 2. 2. Avlägsnande av otillåtna bosättningar - En analys av förslaget om ett nytt avlägsnandeförfarandes överensstämmelse med Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Hjertqvist; [2016]
  Nyckelord :otillåtna bosättningar; rätten till respekt för hemmet; avlägsnande; avlägsnandeförfarande; rätt till hem; rätt till skydd för hemmet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet otillåtna bosättningar har ökat i Sverige på senare tid. Detta har skapat problem för markägarna som vållas kostnader samt förlorar besittningen till sin mark. Möjligheterna för markägare att idag få bosättningarna avlägsnade genom särskild handräckning har ansetts dåligt anpassade för dagens situation. LÄS MER

 3. 3. Individens rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid : Artikel 6.1 Europakonventionen om mänskliga fri och rättigheter ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingIHH, Rättsvetenskap

  Författare :Shada Abdula; [2010]
  Nyckelord :Europakonventionen; Skälig tid; Domstolsprövning; Mänskliga rättigheter; Grundläggande fri- och rättigheter; Artikel 6 EMRK; Konventionsbrott; Läkning; En reformerad grundlag; Förtursförklaring i domstol; 2 kap. regeringsformen;

  Sammanfattning : Individens rätt till rättvis rättegång inom skälig tid har sedan 1951 funnits i Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter, EMRK, för att försäkra individen om den grundläggande rätten. Rättsläget ser ut som sådant att Sverige inte alltid lyckas uppfylla konventionens innehåll, då flera mål varje år förenas med oskäligt långa väntetider mellan förundersökning till slutdom. LÄS MER

 4. 4. Skattetillägget och dess förenlighet med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Bolle; [2009]
  Nyckelord :Processrätt; Skatterätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med att Sverige blev medlem i Europeiska unionen inkorporerades den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i svensk rätt. Enligt svensk intern rätt, 2 kap. 23 § regeringsformen, får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Europakonventionen. LÄS MER

 5. 5. Frikänd för brott men ändå skyldig - en studie av domskälen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Palm; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domskälen är en betydande del av domen eftersom det utifrån dessa framgår hur domstolen har resonerat för att slutligen komma fram till sitt beslut. Domsmotiveringen fungerar som ett kvitto på att domstolen har tagit ställning till den bevisning som parterna lagt fram i målet, att den fastställda domen grundar sig på lag eller annan gällande rätt och att domstolen inte agerat opartiskt till någons fördel. LÄS MER