Sökning: "Konversationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Konversationsanalys.

 1. 1. Budskapspostinskott, budskapsinbäddningar och övergångsfraser : En teorigenererande konversationsanalys av politikers strategier för att utöva makt över innehållet i partiledarintervjuer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Lotta Palm; [2019]
  Nyckelord :mediatization; mediated political communication; news interview; CA; conversation analysis; interaction.; mediatization; medierad politisk kommunikation; nyhetsintervju; partiledarintervju; CA; konversationsanalys; interaktion;

  Sammanfattning : This study examines Swedish party leaders’ strategies in political campaign interviews to both answer the journalist’s question and deliver own messages. The material studied consists of eight fifty minutes long interviews, each with one Swedish party leader, broadcast in the channels of the Swedish public service company Sveriges television in a series of episodes called “Val 2014 #dinröst” in the weeks before the 2014 elections. LÄS MER

 2. 2. "Kerrikable" - barns "eget språk" genom pauser och gemensamma erfarenheter : En studie ur ett sociokulturellt perspektiv om hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thuy Hang Nguyen; Vanessa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; Delaktighet; Barns perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Konversationsanalys; Turtagning; Turkonstruktion; Intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Fokusområdet för denna studie är att undersöka flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån kartläggning av tidigare forskning inom detta område synliggörs att det saknas studier kring hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Kollaboration och kollaborativt lärande inom samtal och frivilligengagemang

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

  Författare :Lana Besirevic; [2016]
  Nyckelord :collaborative learning; collaboration; learning; social psychology; behavioural science; cognitive science; Social science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien berör kollaboration och kollaborativt lärande med fokus på samtal och frivilligengagemang. Studien omfattar tre syften (1) undersöka samtalsdynamikens roll inom en samtalsaktivitets kollaboration (2) samtalsdynamikens roll inom reflektion kring kollaborationen (3) samtalsdynamikens roll vid reflektion kring kollaborationens roll inom frivillig-engagemang. LÄS MER

 4. 4. Pre-closing formulations in Meeting Talk : A Study of a Cross-functional Team Meeting at Ericsson in Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lisa Månsson; [2015]
  Nyckelord :conversation analysis; meeting talk; formulations; pre-closing; leadership; organizational talk; linguistics; konversationsanalys; ledarskap; organisationer; lingvistik;

  Sammanfattning : Meetings are important arenas where institutional roles and relationships are acted out. Conversation analysis, a data-driven qualitative methodology utilized to study naturally occurring talk-in-interaction, was used in this study to uncover the mechanisms behind meeting talk. LÄS MER

 5. 5. Användandet av hen : En diskurspsykologisk studie behandlande användandet av hen på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erica Kant; [2014]
  Nyckelord :könsneutralt pronomen; hen; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilka sammanhang som användningen av pronomenet hen förekommer i inlägg på Twitter. Hen är ett kontroversiellt pronomen och fungerar som ett könsneutralt alternativ till pronomen som han och hon. LÄS MER