Sökning: "Korang Naomi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Korang Naomi.

  1. 1. Ett jobb för en kvinna? : En kvalitativ studie om genusföreställningar bland förskolelärare.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :korang naomi; [2018]
    Nyckelord :Genusförställning; förskola; maskulinitet; femininitet;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genusföreställningar som förknippas med förskolläraryrket från förskolepersonalens perspektiv. Vidare undersöks om förskolepersonalen upplever att de påverkas av dessa föreställningar. LÄS MER