Sökning: "Korrigeringsregeln"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Korrigeringsregeln.

 1. 1. Internprissättning av svårvärderade immateriella tillgångar - En analys av OECD:s internprissättningsriktlinjer om HTVI vid tillämpning av den svenska korrigeringsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Stenberg; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; internprissättning; taxation law; transfer pricing; HTVI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I syfte att undvika oönskade gränsöverskridande förflyttningar av vinstmedel genom koncerninterna transaktioner av varor, tjänster m.m. inom en multinationell koncern, ska sådana transaktioner prissättas på ett marknadsmässigt sätt. Med andra ord ska transaktionerna vara förenliga med regler om den s. LÄS MER

 2. 2. Beaktande av OECD:s riktlinjer, Shell-vklart? Om möjligheten att beakta riktlinjerna för internprissättning vid tillämpning av principen om verklig innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av principen om rättshandlingars verkliga innebörd följer en möjlighet för rättstillämparen att förbise en rättshandlings rubricering till förmån för det faktiska handlandet, i de fall det föreligger en distinktion däremellan. I detta hänseende har civilrätten beskrivits som prejudiciell i relation till den skatterättsliga disciplinen. LÄS MER

 3. 3. Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chanelle Videll Ersöz; [2021-07-09]
  Nyckelord :Skatterätt; Principen om rättshandlingars verkliga innebörd; Omkarakterisering; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Armlängdsprincipen; OECD;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. LÄS MER

 4. 4. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 5. 5. Analys av det s.k. Datawatch-målet : Betydelsen av begreppet kontroll över risk vid överlåtelse av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Sylvén; [2021]
  Nyckelord :Transfer pricing; Skatterätt; internprissättning;

  Sammanfattning : Internprissättning är ett komplext område vilket är ett område som OECD publicerat riktlinjer kring tillämpning av armlängdsprincipen. Enligt praxis är riktlinjerna en god vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln, vilket är den svenska motsvarigheten på armlängdsprincipen som regleras i 14 kap. 19 § IL. LÄS MER