Sökning: "Korsning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Korsning.

 1. 1. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för elsparkcykelförare i en urban trafikmiljö - En studie avseende elsparkcykelns inverkan på trafiksäkerheten i en obevakad korsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Christopher Wang; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcyklar; T-Analyst; Videoanalys; Fältundersökning; Hastighetmätningar; Observationsstudie; Enkätstudie; Enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan 2017 har elsparkcyklar fått ett stort genombrott i Sverige och har blivit ett allt vanligare transportmedel för att åka korta sträckor. Elsparkcyklar framförs i allt större utsträckning i urbana trafikmiljöer och detta kan innebära en större osäkerhet och otrygghet av elsparkcyklar i städerna och trafiksäkerheten kan påverkas negativt för oskyddade trafikanter. LÄS MER

 3. 3. Vinterlammsproduktion : lönar det sig?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Klara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :lammproduktion; vinterlamm; bidragskalkyler; lönsamhet;

  Sammanfattning : Den vanligaste formen av lammproduktion i Sverige är så kallad höstlammspro-duktion, där lammen föds på våren, betar under sommaren och slaktas på hösten. Det förekommer dock att vårfödda lamm inte hinner nå slaktmognad till hösten. LÄS MER

 4. 4. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Lägnert; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER

 5. 5. Simulering - Ett alternativ till den traditionella konfliktstudien?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Lam; Axel Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhetsstudie; Cykelpassage; Cykelöverfart; Simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. LÄS MER