Sökning: "Koshe Mahmod"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Koshe Mahmod.

  1. 1. Lärares syn på jämställdhet, genus och könsroller i skuggan av mångkulturalism och identitetssökning hos invandrarungdomar från Mellanöstern

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Mirila Bardakji; Koshe Mahmod; [2020-03-09]
    Nyckelord :multikulturalism; patriarkalism; sociokulturalism; könsroller och genus; värdering; familj; identitet och multietnicitet; uppfostran;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att undersöka vad patriarkalisk uppfostran har för roll i utkristalliseringen av synen på genusfrågan, könsroller och jämställdhet hos elever från Främre orienten enligt intervjuade pedagoger. Vi vill även med detta arbete få vetskap om vilka pedagogiska metoder modersmålslärare och andra pedagoger använder för att implementera den svenska värdegrunden och ge dessa elever en uppfostran i riktning mot jämställdhet och demokrati. LÄS MER