Sökning: "Kostindex"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kostindex.

  1. 1. Är Socialstyrelsens verktyg för att identifiera ohälsosamma matvanor trubbigt och behöver vässas?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Emma Neptin; Johanna Svensson; [2013-06-25]
    Nyckelord :Kostindex; levnadsvanor; ohälsosamma matvanor; rådgivning; Socialstyrelsen.;

    Sammanfattning : Socialstyrelsen har utformat ett index för ohälsosamma matvanor som är tänkt att användas nationellt inom hälso- och sjukvården. Kostindexet syftar till att identifiera vilka människor som har ohälsosamma matvanor och därför bör erbjudas kvalificerade rådgivande samtal för att få hjälp att förbättra sina matvanor. LÄS MER