Sökning: "Kostregistrering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Kostregistrering.

 1. 1. Fokus nutrition - när engagemang och kunskap förbättrar patienters hälsotillstånd : En fallstudie av ett förbättringsarbete av nutritionsprocessen på en medicinsk vårdavdelning på Capio S:t Görans Sjukhus.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sennerö Anna; [2019]
  Nyckelord :cost registration; emergency hospital; Interprofessional team; knowledge; clinical microsystem; Kostregistrering; akutsjukhus; interprofessionella team; kunskap; kliniska mikrosystem;

  Sammanfattning : Bakgrund Malnutrition är associerad med en förändring av livskvalitén, depressioner, förlängd sjukhusvistelse och förkortad överlevnad. Den här masteruppsatsen beskriver studien av ett förbättringsarbete drivet av ett förbättringsteam på två avdelningar som vårdar patienter med hematologiska, onkologiska och lungsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan nutrition och skadebenägenhet : En studie på ungdomsspelare i handboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Wikström; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar: Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll? Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll? Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). LÄS MER

 3. 3. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 4. 4. En journalgranskning om risk för undernäring hos inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olsson Julia; Engelmann Frida; [2018]
  Nyckelord :Malnutrition; intervention; inpatient; nutritional status.; Undernäring; förebyggande åtgärder; slutenvårdspatienter; näringsstatus.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring definieras av att energi- och näringsintaget understiger behovet. Tillståndet resulterar i bl.a. viktnedgång. LÄS MER

 5. 5. Perioperativ nutrition : Kännedom om och implementeringav sjukhusspecifika rutiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Karin Hedlund; Ranin Jamil; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: God nutritionsstatus och adekvat nutrition före och efter kirurgi är viktigt för optimal återhämtning. Sjukhus har rutiner för hur nutritionen ska skötas perioperativt, och dessa implementeras av sjukvårdspersonal. Det finns dock hindrande och underlättande faktorer vid implementering. LÄS MER