Sökning: "Koula Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Koula Karlsson.

  1. 1. Vägen bort : En textanalytisk studie av rättsdomar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Maria Hellmyrs; Koula Karlsson; [2008]
    Nyckelord :LVU boys; 2 § LVU boys; scarcity of care; neglect; court case; LVU pojkar; 2 § LVU pojkar; brister i omsorgen; försummad; rättsdomar;

    Sammanfattning : The intention with the study is to describe the home and life conditions for boys at the age range between 13 to 18 year, who has been under custody according to the § 2 LVU.The empiric is 21 real court cases, judged in Stockholm and to Stockholm counted surround-ings 2006, in which the range of the boys were representative. LÄS MER