Sökning: "Kränkande behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden Kränkande behandling.

 1. 1. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER

 2. 2. ”Två huvuden är bättre än ett” : En litteraturstudie om skönlitteratur och boksamtalets möjligheter att motverka kränkande behandling i grundskolans mellanår.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Granath; Linn Lönkvist; [2021]
  Nyckelord :litteratur; boksamtal; kränkande behandling; värdepedagogik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att utforska skönlitteraturens och boksamtalens roll gentemot kränkande behandling. Därtill kommer även studien att ge en överblick över hur detta behandlas i det gemensamma klassrummet i grundskolans mellanår. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Wahlgren; Therese Åström; [2021]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; grundskolepersonal; F-6; förebyggande; kvantitativ enkätundersökning; ekologiskt teori; antimobbningsprogram;

  Sammanfattning : I skolan är mobbning och kränkande behandlingar ett samhällsproblem som skolan bör arbeta aktivt mot att förebygga. Denna enkätstudie är framtagen med syfte att undersöka, och därmed bringa kunskap om, grundskolepersonals erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandlingar. LÄS MER

 4. 4. "Förbannade sociala medier" : En kvalitativ studie om lärares och rektorers uppfattningar om skolans ansvar kring kränkningar på sociala medier utanför skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Lannebris; Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :elektronisk kränkning; sociala medier; styrdokument; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen omskolverksamhetens kriterier för att agera vid kränkande behandling viaelektroniska medier. Datainsamlingsmetoden som används är kvalitativasemistrukturerade intervjuer, genomförda med tre lärare i årskurs 3, samt trerektorer för grundskolor. LÄS MER

 5. 5. Skolors arbete mot kränkande behandling och mobbning : En kvalitativ tematisk analys av skolors handlingsplaner

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aysel Strand; Karina Telmanova; [2021]
  Nyckelord :Middle school policies; thematic analysis; frame factor theory; degrading treatment; bullying;

  Sammanfattning : In this qualitative study, eight school policies against degrading treatment and bullying, which were applied in eight municipalities in six different counties in Sweden, were analyzed to study what interventions the schools used to prevent degrading treatment and bullying and what course of actions the schools took in case such behavior was shown. These policies were analyzed with thematic analysis, which involved finding codes in the qualitative data and developing them into themes within the data. LÄS MER