Sökning: "Kränkningar online"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Kränkningar online.

 1. 1. Nätrelaterad brottslighet kopplat till unga vuxna på sociala medier. Erfarenheter, upplevelser och åsikter om nätkränkningar och nätmobbning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Bohm; Amel Bukaric; [2019]
  Nyckelord :näthat; nätkränkningar; nätmobbning; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Näthat på sociala medier är ett socialt fenomen som blivit aktuellt med den globala digitaliseringen. Forskning generellt beskriver näthat som ett samlingsbegrepp av olika beteenden såsom kränkningar eller mobbning som sker online. LÄS MER

 2. 2. Låt oss diskutera näthat! : Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Online hate speech; Social media; Counter-strategies; Interaction design; Serious games; Näthat; Sociala medier; Motstrategier; Interaktionsdesign; Serious games;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör ämnet än mer relevant att diskutera. LÄS MER

 3. 3. #förtal - kränkningar på sociala medier och frågan om det går att lagstifta i 100 Mbit/s

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Malmkvist; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för huruvida förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB är applicerbar i dagens tekniktäta samhälle, samt utreda om lagstiftningen som rör kränkningar och skydd för individer på internet är adekvat utformad. I uppsatsen byggs upp av den rättsdogmatiska metoden och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Hur har din dag varit på nätet?” : Kuratorers erfarenheter av barn och ungdomars exponering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sara Karlsson Bogg; Emelie Toresbo; [2017]
  Nyckelord :Social media; risks; children; adolescents; online bullying; abuse; grooming; Sociala medier; risker; barn; ungdomar; nätmobbning; kränkningar; relationer; grooming;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vad kuratorer har för erfarenheter när det kommer till barn och ungdomars användande av sociala medier. Ser de några risker med att vara online? Studien baserades på en kvalitativ metod med individuella semistrukturerade intervjuer som har utförts med kuratorer inom grundskola, gymnasium och ungdomsmottagning. LÄS MER

 5. 5. N0 H8 M8 (No hate mate) : En enkätstudie om lärarstudenters mottagande av en kampanj mot näthat.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sundqvist Julia; [2017]
  Nyckelord :Marketing campaign; ”social marketing”; “opinion leaders”; cyber-bullying; socialisation; norms; kampanj; social marketing; opinionsledare; näthat; socialisering; normer;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka lärarstudenters mottagande av en kommunikationskampanj mot näthat. Syftet är att förstå hur de uppfattar kampanjen och dess budskap, samt hur de ser på kampanjen i förhållande till sin framtida yrkesroll som lärare. LÄS MER