Sökning: "Kraljics matrix"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kraljics matrix.

 1. 1. Materialplanering : för optimerade logistiska processer med avseende på tid och kostnad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Linhem; Caroline Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :material planning; logistic; Supply Chain Management; Buyer-supplier relationships; lead times; storage optimization; classification; ABC-analysis; DuPont-model; Kraljics matrix; materialplanering; logistik; Supply Chain Management; Buyer-supplier relationships; ledtider; lageroptimering; klassificering; ABC-analys; DuPont-modellen; Kraljics matris;

  Sammanfattning : Planering, styrning och uppföljning är viktiga processer inom materialplanering och inom dess flöde från leverantör till slutkund. Planeringsprocessens aktiviteter kan även ha en avgörande effekt på tillgängligheten av företagets produkter. LÄS MER

 2. 2. A more efficient supply chain through categorization

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :PAUL BILICH; [2014]
  Nyckelord :supply chain; categorization; purchasing; Central Warehouse; Kraljics purchasing matrix; ABC analysis.; försörjningskedja; kategorisering; inköp; centrallager; Kraljics inköpsmatris; ABC-analys.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det oerhört viktigt att hitta nya sätt att kunna förbättra sitt företag på och genom förbättringar öka lönsamheten. Ett förbättringsområde är företagets försörjningskedja som kan göras bättre genom effektivisering och att se över försörjningskedjans design vilket kan leda till ökad konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Inköpsorganisation och förbättringsförslag i ett medelstort tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Sonny Berglund; Claes Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Purchasing; Purchasing organization; Purchasing strategy; Organization; Centralization; Kraljic matrix; Inköp; Inköpsorganisation; Inköpsstrategi; Organisation; Centralisering; Kraljic s matrix; Samverkanslivcykeln;

  Sammanfattning : Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar ett företag ställs inför. LÄS MER

 4. 4. Key Performance Indicators och Kraljics matris : Verktyg för att realisera inköpsstrategier inom Saab

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik; Linköpings universitet/Logistik

  Författare :Mårten Fristedt; Andreas Hansson; [2011]
  Nyckelord :Kraljics matris; Key Performance Indicators; Inköp; Strategi;

  Sammanfattning : I takt med att inköp har fått en allt mer betydande roll inom företag krävs det också att strategier för inköp utformas på ett sätt som möjliggör att de kan efterlevas och följas upp, framförallt när det rör sig om koncernövergripande strategier som kräver samordning. I dagsläget är det inköpsrådet på Saab som styr över och samordnar projekt och initiativ som sker inom inköp. LÄS MER