Sökning: "Kravmärkning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kravmärkning.

  1. 1. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
    Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

    Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER