Sökning: "Kreativ Redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Kreativ Redovisning.

 1. 1. Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar : En studie om resultatmanipulation i svenska företag vid nyemission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Kindberg; Nadine Nimer; [2018]
  Nyckelord :Accrual-Based Earnings Management; Seasoned Equity Offerings; Creative Accounting; Opportunistic behaviour; Information asymmetry; Accounting Theory; Investors; Tax Law; Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar; Nyemission; Kreativ Redovisning; Opportunistiskt Beteende; Informationsassymmetri; Redovisningsteori; Investerare; Skattelagstiftning;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det framkommit att amerikanska företag manipulerar sina finansiella räkenskaper inför en nyemission med hjälp av Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar. Detta görs i syfte att reflektera en bättre bild av företagets finansiella ställning gentemot hur det i verkligheten ser ut. LÄS MER

 2. 2. Smoothers och icke-smoothers : en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mikaela Öberg; Anneli Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Income smoothing; kreativ redovisning; smoothers; icke-smoothers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Big bath accounting : förekommer strategin i svenska börsnoterade företag?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Christian Eriksson; Åsa Petersson; [2015]
  Nyckelord :Big bath accounting; Creativity in accounting; Newly appointed CEO; Write-down on goodwill; Big bath accounting; Kreativ redovisning; VD-byte; Nedskrivning av goodwill;

  Sammanfattning : Big bath accounting är en strategi där beslutsfattarna i ett företag manipulerar det redovisade resultatet efter ens egna preferenser, ofta för att påverka resultatet negativt genom nedskrivning av immateriella tillgångar. Tidigare forskning har visat att fenomenet uppstår mer frekvent i samband med en nytillsatt VD. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av redovisningsmanipulation: En litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Themner; Kristoffer Chiem; Samuel Malmström; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kartläggning av redovisningsmanipulation: En litteraturgenomgång Seminariedatum: 16/01 2015 Ämne/kurs FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15hp Författare: Chiem, K., Malmström, S., & Themner, P. LÄS MER

 5. 5. Upptäcka vinstmanipulering med Den Modifierade Jonesmodellen : En studie på Stockholmsbörsens Mid cap lista

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Strand; Kristoffer Edhborg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall vinstmanipulering förekommer bland företagen på Nasdaq OMX Nordic samt att analysera ifall att VD-byte är kopplat till detta fenomen. Metod: Studien har använt sig av Den Modifierade Jonesmodellen som är en periodiseringsbaserad modell för vinstmanipulering. LÄS MER