Sökning: "Kreditgivningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Kreditgivningsprocess.

 1. 1. Organisationsstrukturens påverkan på kreditprocessen mot företag inom svenska bankbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johannes Erlandsson; Adam Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; decentralisering; centralisering; relationsbaserad utlåning; transaktionsbaserad utlåning; kreditprocessen; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkas bankers kreditprocess av en centraliserad respektive decentraliserad organisationsstruktur, vilka likheter och olikheter uppstår? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara hur de lokala bankkontorens kreditgivningsprocess påverkas av en centraliserad respektive decentraliserad organisationsstruktur. Genom att analysera hur de två olika organisationsstrukturerna kan ligga till grund för beslutsfattande i kreditprocessen vill vi skapa en förståelse för hur detta kan komma att generera olika förutsättningar i kreditprocessen. LÄS MER

 2. 2. Bankers processer vid kreditgivning till fastighetsförvärv för företag och privatpersoner : En jämförande studie av likheter och skillnader mellan en privatkredit och företagskredit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Ahlquist; Jonatan Ryman; [2020]
  Nyckelord :Kreditgivningsprocess; Bostadslån; Företagskredit.;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bankers kreditprocess har under åren utvecklats och utformats till att minimera riskexponeringen och att säkerhetsställa kundens återbetalningsförmåga. Genom de praktiska erfarenheter som marknaden fått under dess olika kriser har strategier och processer utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Kreditgivarens låneprocess och dess inverkan på företagets möjlighet till finansiering : En kvalitativ studie gjord på svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Vikström; Linnea Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förr i tiden var det många som kallade världen för ett industrisamhälle, men med tiden har detta mynnat ut och blivit allt mer ett tjänstesamhälle där många entreprenörer idag väljer att driva ett tjänsteföretag. På grund av detta har de immateriella tillgångarna blivit en allt viktigare faktor för företagen i de fall som de vill utveckla sin verksamhet och då är det viktigt att dessa tillgångar även räknas med i en kreditbedömning av företag. LÄS MER

 4. 4. Immateriella tillgångars inverkan på ett företags finansiering : En studie på onoterade svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Agorelius; Anna Ek; [2018]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Intellektuellt kapital; Skuldränta; Räntekostnad;

  Sammanfattning : I takt med att samhällsekonomin har blivit mer kunskapsbaserad har ett företags immateriella tillgångar fått en allt mer betydelsefull roll. Immateriella tillgångar medför dock flera aspekter av osäkerhet, bland annat hur äganderätten ska bestämmas, hur ett tillförlitligt värde ska beräknas samt vilka kriterier som ska gälla för att få ta upp den till redovisning. LÄS MER

 5. 5. Revisionspaketet och kreditgivare : Bankers användning av revisionsberättelsen vid kreditgivning till börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Haidi Jakobsson; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :informationsasymmetri; transparens; revisionsberättelse; ISA 701; revisionspaketet; kreditgivning;

  Sammanfattning : Den 31 december 2016 blev nya regler om utformningen av revisionsberättelser för börsnoterade bolag gällande. En bakgrund till implementeringen var att det fanns uppfattningar om att revisorer på ett tydligare sätt skulle redovisa det som framkommit genom revisionen i revisionsberättelsen. LÄS MER