Sökning: "Kriminalitet konsekvenser för samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kriminalitet konsekvenser för samhället.

 1. 1. Att lägga sin kriminella karriär på hyllan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Felicia Rosenlund; Amanda Johannesson; [2019]
  Nyckelord :desistance; intervjuer; kriminalitet; kriminell karriär; vändpunkt;

  Sammanfattning : Brottslighet är ett ständigt eskalerande samhällsproblem vilket leder till både ekonomisk såväl som psykisk samt fysisk skada för befolkningen i samhället. “Att lägga sin kriminella karriär på hyllan” är en studie som genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer ämnar undersöka varför aktuella informanter valt att avsluta sina kriminella karriärer. LÄS MER

 2. 2. "Det var en lång väg, men jag lyckades! : En kvalitativ studie om före detta kriminella mäns upplevelser av sina förändringsprocesser mot ett liv utan kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Araz; [2018]
  Nyckelord :Kriminalitet; förändringsprocess; livsstil; vändpunkten; utvecklingsförlopp; det nya livet.;

  Sammanfattning : Att kriminellas handlingar har konsekvenser för samhället anses vara vedertaget och studier fokuserar ofta på omfattningen av antalet brott och även vilka dessa kriminella är. För att hjälpa redan kriminella att lämna ett sådant liv bakom sig kan det också vara av vikt att förstå hur processen mellan att vara kriminell till att upphöra med brott upplevs av dessa personer. LÄS MER

 3. 3. "VÅRDENS LIKA VILLKOR" - En litteraturöversikt kring sjuksköterskans attityder till patienter med narkotikaberoende inom somatisk sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Alm; Caroline Engström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; narkotikaberoende; omvårdnad; sjuksköterskans förförståelse; vårdkvalitet; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering inom sjukvården har länge varit och är än idag ett stort problem för personer med narkotikaberoende. Det bekräftas att denna patientgrupp i högre grad än andra utsätts för diskriminering i mötet med olika vårdinstanser. LÄS MER

 4. 4. Hur används begreppet utanförskap i media? : En diskursanalys av begreppet utanförskap.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen;

  Författare :Dalia Youniss; Abeer Youniss; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; massmedia; representation; utanförskap;

  Sammanfattning : SammanfattningUtanförskap är ett begrepp som förekommer flitigt i massmedia. Syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur begreppet utanförskap konstrueras i media, närmare bestämt i ledarartiklar från dagstidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 5. 5. Mellan disciplin och dagdröm - En fältstudie av skola på ungdomshem utifrån Michel Foucault och Erving Goffman

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Martling; [2015]
  Nyckelord :ungdomshem; skola; totala institutioner; disciplin; kränkningsprocess; personlig handlingsrepertoar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mina tidigare erfarenheter av att arbeta som lärare på ett statligt ungdomshem gav upphov till ett intresse att sociologiskt studera skolverksamhet i ungdomsvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka de sociala villkor för intagna ungdomar som organiseringen av undervisningen på ungdomshem innebär, samt att undersöka hur ungdomar förhåller sig till dessa villkor genom sitt agerande. LÄS MER