Sökning: "Kriminella nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Kriminella nätverk.

 1. 1. ’’Det är en jäkla balansgång’’ : En intervjustudie med skolkuratorer om deras uppfattningar kring arbetet med ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sofia Enlund; Nani Mait; [2020]
  Nyckelord :Excluded areas; Juvenile delinquency; School; School counselors; Social work; Skola; Skolkuratorer; Socialt arbete; Ungdomskriminalitet; Utsatta områden;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur skolkuratorer uppfattar sitt och sina skolors arbete med ungdomskriminalitet i särskilt utsatta områden. För att besvara frågeställningarna så genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med fyra kuratorer från tre skolor. LÄS MER

 2. 2. Social nätverksanalys och ungdomsrån. En kvalitativ studie kring ungdomar som begår personrån.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Jysky; Cristiana Bochis; Stephanie Beckvid; [2020]
  Nyckelord :Kriminella karriärer; Personrån; Strategiska brott; Ungdomsbrott; Social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, det då en stor del av den totala brottsligheten begås av just ungdomar. Vissa typer av de brott som begås av unga kan fungera som en indikator på att gärningspersonen löper en ökad risk för att fortsätta på en kriminell bana genom livet. Ett sådant brott är rån. LÄS MER

 3. 3. DE (O)SYNLIGA KVINNORNA EN LITTERATURÖVERSIKT OM HUR KVINNORS KRIMINELLA KARRIÄRER UPPHÖR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Endrina Krasniqi; Janica Sini Syrjälä; [2020]
  Nyckelord :desistance; identitet; kriminella karriärer; kvinnor; litteraturöversikt; moderskap; mognadsprocess; vändpunkter; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och granska tidigare forskning, gällande vilka olika vändpunkter som resulterar i att kriminella kvinnor väljer att sluta begå brott (desistance). Laub & Sampson talar om hur äktenskap, anställning, fängelse eller tjänstgöring inom militären är vanliga faktorer som benämns påverka individer på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 5. 5. Har högre straff en avskräckande effekt? En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Patrik Torres; [2019]
  Nyckelord :Avskräckning; Avskräckningsteori; Avskräckningshypotes; Prevention; Straff;

  Sammanfattning : Hårdare straff motiveras av allmän opinion och politiker som ett effektivt sätt att avskräcka kriminella från fortsatt brottslighet. Denna syn går emot kriminologisk forskning som inte ser några klara samband mellan hårdare straff, avskräckning och minskad brottslighet. LÄS MER