Sökning: "Kriminellt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Kriminellt beteende.

 1. 1. Ett mord, tack! En uppsats om hur de straffrättsliga verktygen i 23 kap. 4 § BrB om gärningsmannaskap och medverkansansvar kan appliceras för straffrättsligt ansvar för beställare av mord i gängmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Palmquist Wilke; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Gärningsmannaskap; Medverkan; Organiserad Brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish criminal law system is structured so that those who meet the necessary conditions in a criminal provision are liable as perpetrators. But for a satisfactory system, it is required that other people involved also can be attributed criminal liability, which is solved through the responsibility for complicity. LÄS MER

 2. 2. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 3. 3. ”Man blir inte helt fri från det även fast man lämnat helt" : En kvalitativ studie om beslutet att lämna kriminaliteten samt stödet från omgivningen och myndigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sonia Nazari; Mariam Jaffar; [2022]
  Nyckelord :Risk factors; turning point; ex-criminals; reintegration; society; authorities; Riskfaktorer; vändpunkt; ex-kriminella; återintegrering; samhället; myndigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som driver individer till att begå brott, vilka bidragande faktorer som avgjort att de ex-kriminella valt att lämna sin kriminella karriär, och hur socialtjänsten och arbetsförmedlingen hjälpt de ex-kriminella under vägen ut ur det kriminella livet. Studien belyser även vilken specifik händelse som varit vändpunkten för ex-kriminella och deras beslut att bli avhoppare. LÄS MER

 4. 4. Staten, seriefaran och filmvåldet : En komparativ studie av riksdagspolitikers argument under serietidningsdebatten på 1950-talet och videovåldsdebatten på 1980-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Holm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att belysa samhälleliga faktorer och förändringar genom att jämföra argument som framfördes på riksdagsnivå under serietidningsdebatten på 1950-talet med argument i riksdagen under videovåldsdebatten på 1980-talet. De frågor som undersöktes var vilka likheter och skillnader det fanns mellan argumenten under de båda tidsperioderna, och om det fanns några omständigheter som var särskilt bundna till respektive tidsperiod som politikerna lyfte fram. LÄS MER

 5. 5. Den största prövningen är att bli fri... : En kvalitativ studie som undersöker vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Kontio; Victoria Österberg; [2021]
  Nyckelord :kriminalitet; frigivning; kriminalvård; vändpunkt; behandling; utslussning; kriminell karriär;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att analysera upplevelser om vad som har varit de bidragande orsakerna till att individer med ett kriminellt förflutet valt att upphöra med sitt brottsliga beteende. Med andra ord undersöktes individernas erfarenheter av vändpunkter samt vad frigivningsprocessen kan ha inneburit för individernas möjligheter att upprätthålla en livsstil fri från kriminalitet. LÄS MER