Sökning: "Krisberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Krisberedskap.

 1. 1. Jordbruksmark byggs bort trots att risker byggs in : En analys av Örebro kommuns varseblivning och bedömning av riskerna med exploatering av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :krishantering; beredskap; krisberedskap; riskhantering; riskbedömning; hållbar utveckling; jordbruksmark; Örebro; riskuppfattning; varseblivning; barriärer för varseblivning; livsmedelsförsörjning;

  Sammanfattning : Samhällets krisberedskap är en aktuell fråga och Sveriges livsmedelsförsörjning har pekats ut som ett viktigt område i syfte att stärka samhällets beredskap. Utifrån Agenda 2030 och livsmedelsstrategin ska Sverige arbeta för att öka livsmedelsproduktionen genom att bland annat stärka och värna om jordbruket. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdsmaterielkrisen 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Jansson; [2020]
  Nyckelord :sjukvårdsmaterielkrisen 2019; försörjning; sjukvårdsmateriel; förvaltningsteori; krisberedskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : From the first of October 2019 there was a new supplier of medical equipment in five regions in Sweden. From the second of October we had a medical equipment crisis on our hands. LÄS MER

 3. 3. Mitt ansvar, andras ansvar eller vårt ansvar : En kvalitativ studie om unga vuxnas resonemang kring kriser och sin egna krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lara Wüpper; [2019]
  Nyckelord :Krisberedskap; Unga vuxna; Stadsområde; Landsbygd; Tillit; Det imaginära; Socialisering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är syftet att studera hur unga vuxna, i åldern 20 till 35, resonerar kring kriser och sin egna krisberedskap samt hur deras resonemang kan förstås. I urvalet för studien har syftet varit att intervjua både kvinnor och män som är bosatta antingen i en stad eller utanför en stad, mer definierat stadsområde eller landsbygd. LÄS MER

 4. 4. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER

 5. 5. ”Det är naturens krafter som måste bekämpas” : Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Eckert; [2019]
  Nyckelord :Skogsbränderna 2018; klimatförändring; socialt organiserad förnekelse; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. LÄS MER