Sökning: "Krishantering"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade ordet Krishantering.

 1. 1. Restaurangbranschens krishantering under coronapandemin. En intervjustudie med företag i Göteborgsregionen inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Nicoletti; Erik Björkroth; [2023-08-31]
  Nyckelord :Kris; Krisberedskap; Krisplan; Krishantering; Krishanteringsåtgärder; Kriskommunikation; Situationsanpassad Kriskommunikation; Coronapandemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering i svenska onoterade företag – Före och efter Covid-19 bröt ut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Silvia Zecevik; [2023-08-10]
  Nyckelord :Onoterade företag; hållbarhetsrapportering; Covid-19; kris; legitimitetsteorin; institutionella teorin; SDG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Covid-19 har globalt uppmärksammat hur företag reagerar på miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Pandemin har även väckt frågor om företags agerande och ansvar gentemot intressenter. Hållbarhetsrapporteringen besitter därmed en viktig roll i krishantering. LÄS MER

 3. 3. Medhörning vid barnförhör Upplevelser ur ett socialsekreterarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Desirée Johannesson Thörnqvist; [2023-06-26]
  Nyckelord :samverkan; medhörning; barnahus; socialsekreterare; barn som far illa;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på socialsekreterares upplevelse av samverkan i form av medhörning vid barnförhör med barn som misstänks varit utsatta för brott. Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer med sex stycken socialsekreterare som hade anställning inom barn och familj i Storgöteborg. LÄS MER

 4. 4. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 5. 5. Hantering av elkrisen. En kvalitativ studie om ledningens krishantering och kriskommunikationen under den rådande elkrisen i svenska elföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Ahlm; Pavel Dan; [2023-02-16]
  Nyckelord :kris; krishantering; kristeam; risk; kriskommunikation; extern kommunikation; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Företag och organisationer har genom alla tider behövt utstå, hantera och överleva diverse olika kriser. Den senaste tiden har världen återigen befunnit sig i en tid av ovisshet i och med den rådande elkrisen som brutit ut i Europa vilket har fått stora konsekvenser för den svenska elmarknaden. LÄS MER