Sökning: "Krisinducerat lärande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krisinducerat lärande.

  1. 1. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
    Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER