Sökning: "Krisstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Krisstöd.

 1. 1. ”VI HAR NOG INTE SETT DEN SISTA SKOLATTACKEN” : En kvalitativ studie om den svenska polismyndighetens förebyggande- och krisstödsarbete kring skolattacker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adéla Berndtsson; Estelle Larsson; Ebba Åsenhed Angvall; [2020]
  Nyckelord :school attacks; crisis support; police authority; crime prevention; skolattacker; krisstöd; polismyndigheten; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Skolattacker är en av de värsta händelser som ett samhälle kan utsättas för och polisen kan anses ha en viktig roll för att arbeta mot att detta brott inte ska behöva inträffa. Den föreliggande studiens syfte var att få djupare kunskap för hur den svenska polismyndigheten arbetar förebyggande mot att en skolattack ska ske, samt hur polisens eget krisstödsarbete ser ut inom myndigheten. LÄS MER

 2. 2. Krävs evidens vid ett professionellt krisstödsarbete? : En kvalitativ studie om hur krisstödspersoner upplever att deras arbetssätt påverkas av det vetenskapliga underlaget för krisintervention i akut- och mellanfas vid allvarliga och extraordinära händelser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Bjurhamn; Sven Moubis; [2020]
  Nyckelord :Krisstöd; allvarlig händelse; modern kristeori; praktisk kunskap; kollegial kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Varje region i Sverige ansvarar för att ha en organiserad beredskap av krisstöd. Krisstödet ska aktualiseras i nära anslutning till allvarliga och extraordinära händelser och ansvara för det psykosociala stödet till de som omfattas av behovet. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av debriefing efter en kritisk händelse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Berglund Mathilda; Koch Madeleine; [2020]
  Nyckelord :Critical incident; debriefing; experience; healthcare personnel; Debriefing; erfarenheter; kritiska händelser; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal kan vara i behov av krisstöd efter professionsrelaterade kritiska händelser. Debriefing används som krisstöd för vårdpersonal men effekten är omdiskuterad. Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av debriefing efter en kritisk händelse. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Nyckelord :risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. LÄS MER

 5. 5. Krisstöd till jordbrukare : Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. LÄS MER