Sökning: "Krista Blenninger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krista Blenninger.

  1. 1. Att bli en journalist : Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Krista Blenninger; Lisa Östergren; [2018]
    Nyckelord :Communities of practice; Arbetsplatspraktik; Journaliststudenter; Lärandeprocess; SVT;

    Sammanfattning : Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om journaliststudenters lärandeprocess under praktikperioden på Sveriges Television. För att förstå lärandeprocessen har Wengers lärandeperspektiv Communities of practice använtssom utgångspunkt för studiens 4 frågeställningar: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas identitet under praktikperioden ochhur sker studenternas inträde i de nya sociala praktikgemenskaperna. LÄS MER