Sökning: "Kristen miljöetik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristen miljöetik.

  1. 1. Fallet, korset och Gaia. : En studie i kristen miljöetik.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Tobias Markusson; [2014]
    Nyckelord :Keywords: Christian environmental ethics; Christian philosophy; environmental crisis; environmental ethics; Kristen miljöetik; kristen filosofi; miljökrisen; miljöetik;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om att beskriva, diskutera och jämföra de olika argumenten som de två teocentriska filosoferna Michael Northcott och James Gustafson har om miljöfrågan. Studien fokuserar på vad de har för tankar om ursprunget till miljökrisen, vilken position mannen har i skapelsen, vad naturen har för värde och vilka konsekvenser deras ställningstagande har för lösningen till miljökrisen. LÄS MER