Sökning: "Kristian Östanbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Östanbäck.

  1. 1. Energianalys av fastigheten Björnen : Kvarteret Björnen i Mariestad

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Kristian Östanbäck; [2015]
    Nyckelord :Energieffektivisering; Normalårskorrigering; Energisignatur; Energiuppföljning;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar en energianalys av fastigheten Björnen i Mariestad. I rapportenkommer aspekter som antags vara kritiska för byggnadens energianvändning att behandlas.Exempel presenteras på hur framtagande av dokumentation och behandling av existerandesådan gjordes. LÄS MER