Sökning: "Kristian Beck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Beck.

  1. 1. Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :David Köster; Kristian Hallsten; [2013]
    Nyckelord :Attention Deficit Hyperactiviy Disorder; ADHD; uppmärksamhet; Conners’ CPT-II; SNAP-IV; begåvning; WISC-IV; psykisk hälsa; självbild; Beck Ungdomsskalor; Sverige; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tidigare beskrivna skillnader i psykisk ohälsa mellan barn med ADHD och kontroller samt hur denna ohälsa samvarierar med begåvning och kärnsymtom på ADHD. Relevant litteratur presenteras ur både ett internationellt och ett nationellt perspektiv. LÄS MER