Sökning: "Kristian Gocko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Gocko.

  1. 1. TECHNICAL DEBT OCH MINDRE MJUKVARUFÖRETAG En fallstudie om hur technical debt kan appliceras på mindre mjukvaruföretag

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Jonathan Philipp; Kristian Gocko; [2018-06-29]
    Nyckelord :Technical debt; utveckling; mjukvaruföretag; beslutsfattande; konsekvenser; avvägningar;

    Sammanfattning : Cunningham presented his idea of technical debt in 1992. Recently the term has seen an increase in attention from both the industry and academia. Today it is esti-mated that the global IT debt is around 500 billion dollars and continuing to climb. LÄS MER