Sökning: "Kristian J Gemfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian J Gemfeldt.

  1. 1. Påverkas religionsundervisningen av lärarens andra ämne? En kvalitativ studie av fyra religionslärares inställning till religionsämnet och den eventuella påverkan av deras andra ämne.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Erik Winerö; Kristian J Gemfeldt; [2007]
    Nyckelord :Livsvärld; fenomenologi; religionsundervisning; äm;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur ett antal religionslärare, i sin religionsundervisning, resonerar och påverkas av sitt andra ämne. Fyra religionslärare på gymnasiet har observerats och intervjuats utifrån hur de förhåller sig till sina respektive ämnen. LÄS MER