Sökning: "Kristian Lagercrantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Lagercrantz.

  1. 1. Kampen om berättelsen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Martin Granath; [2013]
    Nyckelord :annorlundahet; arbetarklassen; den Andre; dominerande berättelser; kollektiv identitet; Kunskapsstaden; postindustrialism;

    Sammanfattning : Den här studien bygger på analys av fyra litterära verk som utspelar sig i Malmö efter stadens industriella epok. Verken sätts i relation till produktionen av Kunskapsstaden, i syfte att ifrågasätta dels föreställningen om arbetarklassens försvinnande i det postindu- striella samhället och dels den variation och mångfald som postmodernismen menar har ersatt de stora berättelserna. LÄS MER